Susza w kranie

Klient: PUK Komorniki

Case Study kampanii edukacyjnej „Susza w kranie” skierowanej do mieszkańców gminy Komorniki

zadanie

Podczas suchego lata 2019 r. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Komornikach musiało poradzić sobie z trudną sytuacją – niezadowoleniem mieszkańców wynikającym z braku wody w kranach w godzinach popołudniowych. Z przeprowadzonych analiz wynikało, że niedostatki są spowodowane przede wszystkim nierozważnym użytkowaniem wody, w tym podlewaniem ogrodów wodą wodociągową. Pilną potrzebą stało się zatem przeprowadzenie akcji uświadamiającej o przyczynach takiego stanu rzeczy.

założenie akcji

Ponieważ problem narastał wraz z pogłębianiem się suszy, przeprowadzenie szybkiej akcji informacyjno-edukacyjnej stało się priorytetem. Dlatego założeniem akcji był prosty, lecz dobitny przekaz, wskazujący na główną przyczynę braku wody w kranach – nieodpowiedni sposób podlewania ogrodów.

nasze cele

  • Wyjaśnić, w jaki sposób upały i susza wpływają na ciśnienie wody wodociągowej.
  • Wskazać przedziały czasowe, w których jest największe zużycie wody w ciągu roku.
  • Uświadomić, o ile wzrasta zużycie wody z uwagi na podlewanie ogrodów.
  • Promować dobre praktyki dotyczące podlewania ogrodów.

hasło wiodące i slogany
Zgodnie ze wstępnymi założeniami hasło wiodące „SUSZA W KRANIE? WINNE PODLEWANIE!” miało być dobitne, bezpośrednio wskazujące na problem i jego przyczynę.

działania w ramach kampanii

Każde gospodarstwo domowe w gminie Komorniki, wraz z rachunkiem za wodę, otrzymało ulotkę informacyjną na temat używania wody w czasie upałów. Poza tym w przestrzeni publicznej gminy Komorniki (wiaty przystankowe, witryny informacyjne, tablice informacyjne) pojawiły się plakaty promujące akcję.

zarówno ulotka, jak i plakaty

  • opierały się na przemawiającej do wyobraźni grafice i dobitnym haśle,
  • posiadały wartość merytoryczną: informowały o przyczynie i wskazywały łatwe rozwiązanie głównego problemu,
  • ponadto na ulotce znalazły się dodatkowe informacje na temat tego, w jaki sposób i o jakiej porze podlewać przydomowe rośliny.

Informacje o akcji znalazły się także na stronie internetowej PUK oraz w lokalnej prasie.